นามสกุลโดเมนสำคัญตรงไหน

1. นามสกุล .com เป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก เป็นนามสกุลที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ หรือเว็บไซต์ทุกประเภท แต่ในปัจจุบันชื่อโดเมนที่สามารถจดทะเบียนได้ มีน้อยลงทุกวัน เพราะชื่อดีๆ และสั้น เพื่อสร้างความจดจำ ได้ถูกจดทะเบียนไปเกือบหมดแล้ว

2. นามสกุล .net เป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก .com เป็นนามสกุลที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ หรือเว็บไซต์ทุกประเภท ปัจจุบันยังมีชื่อดีๆ และสั้น เพื่อสร้างความจดจำ ที่ยังสามารถจดทะเบียนใหม่ได้

3. นามสกุล .org เป็นนามสกุลโดเมนที่เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่นหน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณกุศล เป็นต้น

4. นามสกุล .biz เป็นนามสกุลที่มาแทนที่ชื่อโดเมนนามสกุล .com ที่ไม่สามารถจดได้ ปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ การใช้งานเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ และเว็บไซต์ทุกประเภท

5. นามสกุล .info เป็นนามสกุลที่เหมาะสำหรับองค์กร หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ทุกประเภท

6. นามสกุล .us เป็นนามสกุลโดเมนที่เหมาะกับเว็บไซต์ทุกประเภท ยิ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นามสกุล .us จะเหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุด

7. นามสกุล .co.th เป็นนามสกุลโดเมนที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อองค์กรธุรกิจ" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรธุรกิจ" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อองค์กรธุรกิจ" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนขององค์กรธุรกิจอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว หรือหากเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็สามารถจดทะเบียนได้ตามชื่อเครื่องหมายการค้านั้นๆ โดยชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร เอกสารประกอบการ จดโดเมน .co.th 
- 7.1 กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ สำเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ ที่ปรากฎชื่อภาษาอังกฤษ ที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า จำนวน 1 ฉบับ 
- 7.2 กรณีเป็นเครื่องหมายการค้า ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่จดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

8. นามสกุล .in.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์ทุกประเภท สามารถจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนอะไรก็ได้ตามความต้องการ แต่ต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนที่มีการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .in.th 
- 8.1 จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร ใช้เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group 
- 8.2 จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล ใช้เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

9. นามสกุล .or.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อองค์กร" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อองค์กร" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนขององค์กรธุรกิจอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .or.th 
- 9.1 หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น 
- 9.2 กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

10. นามสกุล .ac.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อสถาบัน" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อสถาบัน" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อสถาบัน" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนของสถาบันอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .ac.th 
- 10.1 สำเนาหนังสือจัดตั้งโรงเรียน 
- 10.2 กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

11. นามสกุล .go.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์สำหรับองค์กรภาครัฐ เช่น กรม กอง อบต. อบจ. การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อองค์กร" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อองค์กร" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนขององค์กรอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .go.th
- 11.1 หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด